Nieuws

Jaarverslag 2018

21/02/19


Algemeen

COSBO-Ede behartigt de collectieve belangen van senioren namens vier ouderenbonden in de gemeente Ede.

Deze zijn:

 • KBO Ede-Bennekom,
 • PCOB Ede,
 • PCOB Bennekom,
 • PCOB Lunteren.

Deze ouderenbonden hebben samen ongeveer 1900 leden.

COSBO werkt bij de advisering van ouderen samen met Samenstede: de organisatie van Marokkaanse Nederlanders in Ede.

 

Doelstelling

COSBO-Ede is een stichting en heeft volgens haar statuten als doelstelling: “Collectieve belangenbehartiging en bevordering van de deelname aan de samenleving van ouderen woonachtig in de gemeente Ede en het verrichten van al wat hiermee verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn”.

 

Werkwijze

COSBO-Ede inventariseert knelpunten voor ouderen en tracht deze op te lossen door gesprekken met vertegenwoordigers van verantwoordelijke organisaties en instellingen waaronder gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen.

Verder geeft COSBO-Ede met de informatiemarkt en via de ouderenbonden voorlichting over (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen , zo mogelijk in samenwerking met andere organisaties.

Deze voorlichtingsbijeenkomsten staan open voor alle senioren in de gemeente Ede en worden aangekondigd in plaatselijke kranten.

 

Bestuur

Het bestuur van COSBO wordt gevormd door vertegenwoordigers van de ouderenbonden, aangevuld met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze laatste drie vormen samen het dagelijks bestuur.

Het bestuur bestond in 2018 uit:

S. v. d. Pol, voorzitter,

G.J.A. Ogink, secretaris

D. Smith, penningmeester,

H. Gerritsen, secretaris PCOB Ede,

A. Koch, secretaris KBO Ede-Bennekom, bestuurslid tot 26 november,

A.C. van Alphen, voorzitter KBO Ede-Bennekom, bestuurslid vanaf 26 november,

G. van Roekel, voorzitter PCOB Bennekom,

J. D. Hassink, voorzitter PCOB Lunteren.

 

Activiteiten in 2018

 

De meeste aandacht van COSBO ging in 2018 evenals in 2017, uit naar verbeteringen in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door de gemeente Ede. COSBO heeft deze uitvoering kritisch gevolgd en voorstellen geleverd voor verbeteringen. De belangrijkste activiteiten van COSBO worden onderstaand beschreven.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Voor de onafhankelijke cliëntondersteuning had de gemeente een overeenkomst tot eind 2018 met MEE-Veluwe. Deze is verlengd tot eind 2019. Voor de periode daarna werkt de gemeente aan een nieuwe visie met nieuwe afspraken. Naar aanleiding van een eerste ontwerp heeft COSBO een eigen visie opgesteld.

 

COSBO is van mening dat MEE-Veluwe meer gefocust is op mensen met een beperking waaronder jongeren en in mindere mate op de doelgroep van senioren. In haar advies aan de gemeente Ede heeft COSBO dan ook vwb de onafhankelijke cliëntondersteuning voor senioren voorkeur uitgesproken voor een andere contractpartij.

 

De essentie van cliëntondersteuning is volgens COSBO  dat iemand naast de cliënt staat en hem of haar met informatie, advies en voorlichting bijstaat om een hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in een voor veel mensen complex stelsel en in het contact met gemeenten, zorgkantoren, instanties en aanbieders. De cliëntondersteuning zorgt voor een meer gelijke verhouding van vaak niet materiedeskundige zorgvragers tot de gemeentelijke WMO-consulenten.

 

De ondersteuning van zorgvragers kan gebeuren door:

 1. mantelzorgers, familieleden, vrienden of buren,
 2. vrijwilligers, die daarvoor opgeleid en gecertificeerd zijn,
 3. professionele ondersteuners.

 

De cliëntondersteuning wordt, zeker bij de doelgroep senioren, bij voorkeur verleend door vrijwilligers die qua leeftijd dicht bij de doelgroep senioren staan, het daarbij passende inlevingsvermogen hebben en echt onafhankelijk zijn.

In hun werk zullen de vrijwilligers moeten worden ondersteund door één of meer onafhankelijke in Ede actieve of bekende organisaties.

De meer gedetailleerde uitwerking van de visie is toegestuurd aan en besproken met ambtenaren en wethouder. De Adviesraad Sociaal Domein Ede heeft de visie van COSBO ondersteund. De visie van COSBO is ook vermeld op de website www.cosbo-ede.nl

 

Scherm van Ede

COSBO werkte mee aan de ontwikkeling van het digitale “Scherm van Ede”. Doel van dit project was dat met dit systeem senioren (en anderen) eenvoudig met een tablet digitaal konden bellen, contacten met de thuiszorg of kinderen leggen, informatie opvragen of spelletjes doen zonder kennis van of angst voor computers. Projectleider was Malkander, COSBO fungeerde als klankbord en ondersteunde bij de werving van gebruikers en trainers. De gemeente en het Fonds NutsOhra gaven financiële ondersteuning. Eind 2017 waren er ongeveer 200 deelnemers.

In 2018 bleek dat de stap naar een definitieve opzet, zonder subsidies, niet lukte. Ook waren er organisatorische en inhoudelijke problemen. Het project is daarom beëindigd. De gemeente en Malkander kijken nog naar mogelijkheden met een doorstart met uitbreiding van de doelgroep en een andere opzet van het systeem onder de naam “Aandachtig Ede”. COSBO volgt dit vanaf enige afstand.

 

Bezoeken aan senioren

COSBO dringt al geruime tijd aan op het vijfjaarlijks bezoeken van senioren vanaf 75 of 80 jaar en het in kaart brengen van hun eventuele problemen en wensen. Op dit moment wordt door een werkgroep van Malkander samen met COSBO, Gemeente en Woonstede gewerkt aan de opzet van een systeem dat in 2019 moet starten. Hierbij krijgen ouderen vanaf de leeftijd van 80 jaar iedere vijf jaar een brief van de gemeente waarin wordt aangekondigd dat ze binnenkort namens de gemeente een bezoek krijgen, tenzij ze melden dit niet op prijs te stellen. De bezoeken worden afgelegd door vrijwilligers die daartoe worden opgeleid en worden ondersteund .

Momenteel wordt de regeling uitgewerkt, o.a. wat betreft de verantwoordelijkheid en uitvoering van werving en toerusting van de vrijwilligers. Ook de financiële opzet en dekking zijn nog niet duidelijk.

 

Verbetering leesbaarheid van gemeentelijke website en folders

COSBO heeft in het afgelopen jaar via werkgroepen en rechtstreekse contacten meegewerkt aan de verbetering van de leesbaarheid  van de gemeentelijke website en folders o.a. over inkomens ondersteunende regelingen.

 

Verkiezingsdebat

In het kader van de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad heeft COSBO in maart een debat georganiseerd met vertegenwoordigers van de politieke partijen die aan deze verkiezingen deelnamen. Centrale thema van het debat was wat voor senioren in de komende vier jaren de belangrijkste onderwerpen zijn en welk gemeentelijk beleid hierbij past.

Het debat werd geleid door de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Ede.

Thema’s die aan de orde kwamen waren het WMO-beleid, vrijwilligersbeleid en het woonbeleid. Het debat werd door een groot aantal senioren bijgewoond.

 

Informatiemarkt voor senioren

De jaarlijkse informatiemarkt voor senioren werd ook dit jaar georganiseerd samen met Malkander en Cultura. Dit jaar kregen alle inwoners vanaf 70 jaar van de gemeente een persoonlijke uitnodiging. De markt kreeg ongeveer 900 bezoekers.

Voor het volgende jaar wordt overwogen om deze markt samen te voegen met de vrijwilligersmarkt en de markt voor mantelzorgers en dan te spreiden over twee dagen. Malkander werkt hiervoor een voorstel uit.

 

Samenwerking met ASDE

COSBO werkt intensief samen met de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE).

Het ASDE-lid die werd voorgedragen door COSBO is aanwezig bij alle bestuursvergaderingen en wordt op deze wijze voorzien van informatie vanuit de praktijk. Ook ondersteunde de ASDE brieven en visies die COSBO naar de gemeente stuurde.

 

Overige acties richting de gemeente

COSBO heeft, ondersteund door de ASDE,  bij de gemeente geprotesteerd tegen het niet meer beschikbaar stellen tegen kostprijs  van het gezondheidsformulier dat senioren nodig hebben voor de verlenging van het rijbewijs. Dit was alleen nog digitaal verkrijgbaar bij het CBR of via een aangetekend schrijven met meerkosten van € 8.50. Vanaf 1 januari 2019 is deze nu ook weer verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis.

 

COSBO heeft geprotesteerd tegen de toestemming die enkele bewoners hebben gekregen voor het parkeren van hun auto op het trottoir op de hoek Stationsweg/Telefoonweg. Mensen met een rollator moeten daardoor de rijbaan op. Dit probleem was eind 2018 nog niet opgelost.

 

 Op verzoek van sommige senioren heeft COSBO geprobeerd een werkgroep verkeersveiligheid te formeren. De poging is mislukt doordat te weinig mensen zich hiervoor aanmeldden.

 

Voorlichting door VOA’s

De ouderenbonden hebben acht en Samenstede twee vrijwillige ouderen adviseurs (VOA’s). De VOA is een opgeleide vrijwilliger die informatie kan geven over wonen, welzijn, zorg, veiligheid, vervoer en financiën. Zij kan leden tijdelijk ondersteunen als klankbord en bovendien fungeren als informatiepunt om te helpen zoeken naar mogelijke oplossingen van problemen. De VOA’s verwijzen, bemiddelen en adviseren vrijblijvend. Zij zijn opgeleid door de Gelderse bond van ouderen, gecertificeerd en worden regelmatig bijgeschoold, ook op gemeentelijk niveau.

De VOA’s hebben regelmatig contact met medewerkers van onder andere Malkander en de gemeente. In 2018 was er twee keer een gezamenlijke vergadering met het bestuur van COSBO voor uitwisseling van informatie en ervaringen.

 

Kritische punten voor gemeente en Malkander

COSBO ervaart dat dat de gemeente bij klachten over de uitvoering van regelingen klagers vaak goed tegemoet komt. Wij hebben echter de indruk dat er uit de klachten geen lering wordt getrokken om beleid aan te passen of om de erkende klacht ook toe te passen bij mensen die niet in bezwaar zijn gegaan.

COSBO betreurt het dat niet meer in doelgroepen mag worden gedacht: ouderen hebben toch heel andere behoeften als jongeren en/of mensen met een beperking.

 

COSBO stelt nauw contact met Malkander op grote prijs. In iedere bestuursvergadering van COSBO worden ervaringen en plannen met een vertegenwoordiger vanuit de directie van Malkander uitgewisseld. Een rode lijn in onze kritische houding naar Malkander is dat wij ervaren dat Malkander in haar reorganisatie is doorgeschoten naar een organisatie die vooral stimuleert en initieert en daarna afstand neemt. Er zijn ook activiteiten die meer permanente ondersteuning vragen.

 

Activiteiten van de aangesloten ouderenbonden

De bij COSBO aangesloten ouderenbonden geven via hun periodieke bijeenkomsten (die ook toegankelijk zijn voor niet-leden) en door hun nieuwsbrieven, voorlichting aan hun leden over onder andere de uitvoering van de WMO en actuele onderwerpen die op leden van de ouderenbonden betrekking hebben. Naast bijeenkomsten worden ook excursies aangeboden. Mede dankzij subsidie van de gemeente Ede zijn al deze activiteiten van de bonden mogelijk en dragen bij aan terugdringen van vereenzaming bij oudere senioren. Op veel gebieden kunnen leden van de ouderenbonden bij deze een beroep doen op hulp, hetzij via een opgeleide en gecertificeerde VOA of via bijvoorbeeld een gecertificeerde belasting-invulhulp.

 

Netwerk

COSBO functioneerde ook in 2018 in een groot netwerk relevant voor senioren. De contacten en samenwerking met gemeente, ASDE, Malkander en Samenstede zijn al vermeld bij bovenstaande activiteiten. Verder is COSBO lid van het Maatschappelijk Netwerk Ede (MNE) en organisator van het halfjaarlijks overleg van ouderenbonden in Food Valley verband met vertegenwoordigers uit Wageningen, Barneveld,  Voorthuizen en Veenendaal. Ook heeft COSBO contacten met cliëntenraden van zorginstellingen en incidentele gesprekken met andere van belang zijnde organisaties.

 

Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft COSBO het afgelopen jaar een eigen privacyverklaring opgesteld. Deze is vermeld op de website van COSBO Ede.

 

Financiën

Het werk van COSBO en de ouderenbonden is (mede) mogelijk vanuit een subsidie van de gemeente. Voor het financiële overzicht wordt verwezen naar het jaarverslag van de penningmeester.

 


Visie cliëntondersteuning

20/10/2018


Eind 2019 wordt de cliëntondersteuning opnieuw door de gemeente aanbesteed. Dit biedt de mogelijkheid om de regeling aan te passen. COSBO heeft de onderstaande visie toegestuurd aan wethouder Hoefsloot en zal deze binnenkort met hem bespreken.


Visie COSBO-Ede op cliëntondersteuning voor senioren


Het onderwerp Cliëntondersteuning staat momenteel breed in de belangstelling. De Nationale Ombudsman bracht daarover in mei 2018 het rapport Zorgwetten uit waarin hij diverse knelpunten bij de toegang tot zorg  benoemde.  Minister De Jonge schreef daarover op 12 juli een brief aan de Kamer. Wij lichten daar de volgende zin van de minister uit: De essentie van cliëntondersteuning is voor mij dat iemand naast de cliënt staat en hem of haar met informatie, advies en voorlichting bij staat om een hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in een voor veel mensen complex stelsel en in het contact met gemeenten, zorgkantoren, instanties en aanbieders.


Met enkele gemeentelijke ambtenaren is in het voorjaar van gedachten gewisseld over het gewenste beleid voor de komende jaren.


Met het oog op de beleidsvorming willen wij graag onze visie over cliëntondersteuning aan u kenbaar maken met het verzoek die te betrekken bij de voorbereiding en besluitvorming over het toekomstige beleid.

We beseffen dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft voor cliëntondersteuning voor een heel brede groep zorgvragers. In verband met onze doelstelling beperken wij ons tot onze doelgroep senioren.


Wij hebben begrepen dat er over wordt gedacht het begrip cliëntondersteuning te vervangen door inwonersondersteuning. Die gedachte vinden wij erg sympathiek. Toch pleiten wij er voor het huidige begrip cliëntondersteuning te handhaven omdat dat begrip door de meeste partijen en de minister wordt gehanteerd en we het niet verstandig vinden alleen voor onze gemeente een ander begrip te hanteren. Dat zou kunnen leiden tot verwarring bij de zorgvragers.


wettelijk kader

De formele bedoeling staat in de Wmo 2015 (voor het hele sociaal domein) en in de Wlz. Om bij de bedoeling te blijven, moeten we onafhankelijke cliëntondersteuning onderscheiden van:

 • wat we van gemeenten verwachten met betrekking tot goed onderzoek en zorgvuldige beoordeling van aanvragen,
 • wat zorgkantoren doen bij de invulling van hun zorgplicht,
 • wat van overige instanties in het sociaal domein aan dienstverlening verwacht mag worden,
 • en wat hoort bij reguliere hulpverlening door aanbieders.


essentie

De essentie van cliëntondersteuning is ook voor ons dat iemand naast de cliënt staat en hem of haar met informatie, advies en voorlichting bij staat om een hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in een voor veel mensen complex stelsel en in het contact met gemeenten, zorgkantoren, instanties en aanbieders. De cliëntondersteuning zorgt voor een meer gelijke verhouding van vaak niet materiedeskundige zorgvragers tot de gemeentelijke WMO-consulenten.


cliëntondersteuners

De ondersteuning aan zorgvragers gebeurt nu op verschillende manieren door:

1. mantelzorgers, familieleden, vrienden of buren,

2. vrijwilligers, die daarvoor opgeleid en gecertificeerd zijn,

3. professionele ondersteuners.


1. mantelzorgers, familieleden, vrienden of buren

Onverminderd onze grote waardering voor het werk van mantelzorgers, familieleden, vrienden of buren vinden wij dat deze ondersteuning in het algemeen, uitzonderingen daargelaten, niet voldoet aan de eisen, die volgens de wet aan cliëntondersteuning moeten worden gesteld. Ook al doet de gemeente haar best om te voorzien in haar wettelijke taak om  duidelijke  informatie te geven, leert de praktijk helaas dat deze informatie via internet of brochures niet altijd wordt begrepen. Op het terrein van de zorg  komen mensen terecht in een ingewikkeld web van contacten met de gemeente, zorgkantoren, instanties en aanbieders. Niet zelden ziet men door de bomen het bos niet meer.


2. vrijwilligers, die daarvoor opgeleid en gecertificeerd zijn

Het kan hier gaan om de vrijwillige ouderenadviseurs van de ouderenbonden PCOB en KBO, maar ook vrijwilligers vanuit andere maatschappelijke organisaties. Momenteel zijn er vanuit de bonden en Samenstede circa 12 vrijwillige ouderenadviseurs in onze gemeente werkzaam. Zij hebben voor dit werk een specifieke training ontvangen en zijn daarvoor gecertificeerd. Door trainingen en bijscholing in COSBO-verband houden zij hun kennis op peil. Zij zijn in staat om in veel gevallen ondersteuning te geven, die past binnen de hierboven beschreven essentie van deze taak.


3. professionele ondersteuners

Deze ondersteuners beschikken over een brede opleiding en zijn in dienst van professionele organisaties zoals bijvoorbeeld Zorgbelang . Naar onze mening zou Malkander daarbij ook een rol kunnen hebben.


visie

Onze visie is dat cliëntondersteuning, zeker bij de doelgroep senioren – inclusief hun partner/mantelzorger -  bij voorkeur door vrijwilligers wordt verleend die qua leeftijd dicht bij de doelgroep senioren staan, het daarbij passende inlevingsvermogen hebben en echt onafhankelijk zijn. Deze visie past ook bij het beleid om participatie te bevorderen.


In hun werk zullen de vrijwilligers periodiek moeten worden ondersteund door een onafhankelijke organisatie.


De cliëntondersteuner staat naast de cliënt en adviseert vanuit kennis en ervaring. De ondersteuner bereidt met de cliënt het maatwerkgesprek voor en begeleidt dat. Mogelijk kan de vrijwillige ondersteuner helpen bij het invullen van formulieren of het schrijven van een brief. Dat behoort tot de vrijheid die een vrijwilliger heeft. Maar altijd onder de voorwaarde dat cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft. En dus zelf de zorg aanvraagt en de aanvraag ondertekent.


Complementair aan de ondersteuning door vrijwilligers zal de ondersteuning door professionals moeten zijn. De complexe vragen om ondersteuning zullen door professionals moeten worden behandeld.


Een cliëntondersteuner zal een breder werkveld kunnen ontmoeten dan enkel de Wmo of Wlz. Bij cliëntondersteuning kan de vraag achter de vraag erg belangrijk zijn en van daaruit kunnen ook vragen rondom wonen/huurtoeslag etc. aan de orde komen.


Wij vinden overigens wel dat een cliëntondersteuner niet deskundig kan zijn op alle terreinen van het sociaal domein. In de organisatie van cliëntondersteuning moet de gemeente daar rekening mee houden.


begeleiding en ondersteuning

Wij vragen om een goede gemeentelijke regeling voor de begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers. Die dient naar onze mening te worden gegeven door een of meer onafhankelijke in Ede actieve of bekende organisaties, die de cliëntondersteuners professioneel steunt.


Zaken die voor begeleiding en ondersteuning dienen te worden geregeld zijn:

1.werving en selectie vrijwilligers:

 • met gebruik van maatschappelijke organisaties, waarmee de vrijwilliger wel verbonden blijft. 
 • rekening houdend met taal en denominaties.
 • een verantwoorde werkbelasting.

2.toerusting en scholing:

 • periodiek over wetgeving, verordeningen en jurisprudentie, gesprekstechnieken.
 • grenzen van advisering onderkennen.
 • kennis van de sociale kaart in de gemeente en van de zorgverzekeraar c.q. het zorgkantoor.
 • uitwisselen ervaringen en casuïstiek

3.voorbereiding en terugkoppeling naar behoefte, zowel inhoudelijk technisch als op emotioneel vlak.

4. klachtenregeling over de cliëntondersteuning.

5 .toepasselijke verzekering voor de vrijwilligers

6. een eenvoudige (forfaitaire) onkostenvergoeding zonder administratieve rompslomp van bonnetjes, enz.Parkeren op het trottoir kan niet

01/06/2018


Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Geachte heer De Pater


Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Voor het woon-winkelcomplex op de hoek van Stationsweg-Telefoonweg-Maanderweg te Ede zijn 3 parkeerplaatsen aan de Stationsweg aangelegd. Het gaat om parkeerplaatsen met een lengte van maximaal ca. 3,5 m. Deze afmeting wijkt af van de lengte van 4,5 m, die volgens NEN-blad 2443 nodig is voor een goede parkeerplaats.


Dat de parkeerplaatsen te kort zijn, blijkt ook in de praktijk. Veel auto's zijn zo lang dat ze niet op de parkeerplaatsen passen en deels of helemaal op het trottoir worden geparkeerd. Veel senioren maken van dit trottoir gebruik al dan niet met hulpmiddelen zoals rollators. Als het trottoir is geblokkeerd door geparkeerde auto's worden zij gedwongen zich op de rijbaan te begeven. Met alle risico's door gemotoriseerd en fietsverkeer, dat kort daarvoor vanaf de Telefoonweg rechtsaf de Stationsweg op rijdt.


Voor dit probleem hebben omwonenden al eerder aandacht gevraagd. Dat heeft niets opgeleverd. Handhaving van de verkeerswetgeving zou de situatie aanzienlijk kunnen verbeteren. Wij vragen u daarvoor te zorgen. Naast handhavend optreden zolang de situatie blijft zoals die is, willen wij u vragen te zorgen voor een structurele oplossing door het alsnog laten realiseren van parkeerplaatsen, die voldoen aan de minimale lengte van 4,5 meter.


Voor uw medewerking om dit probleem op te lossen bij voorbaat dank.

Graag ontvangen wij  voor deze brief een ontvangstbevestiging.


Met vriendelijke groet,

Gerard Ogink, secretarisVerkiezingsdebat voor senioren op 1 maart 2018

02/02/2018


Op woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadverkiezingen. Weet u al op wie u gaat stemmen?


Vooruitlopend op de verkiezingen organiseert COSBO-Ede samen met de ouderenbonden in Ede een debat met vertegenwoordigers van de politieke partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadverkiezingen.

Bij deze nodigen wij alle senioren van Ede van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het debat wordt gehouden op donderdag 1 maart in de Raadzaal van het gemeentehuis  van 13.30 uur tot 16.00 uur met halverwege een korte pauze. 

U bent welkom vanaf 13.00 uur en wordt ontvangen met een kop koffie of thee.


Gespreksleider bij het debat is mevrouw Monique Jongerius. Zij ondervraagt vertegenwoordigers van politieke partijen naar hun plannen voor de komende vier jaren.

Thema van het verkiezingsdebat is: Wat zijn voor senioren in de komende vier jaren de belangrijkste onderwerpen en welk gemeentelijk beleid past hierbij?

Hoofdthema’s die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld de zorg voor ouderen die zorg nodig hebben, het vrijwilligersbeleid en het woonbeleid voor senioren.


Wij hopen ook u op 1 maart te ontmoeten in de Raadzaal van het gemeentehuis, ingang Bergstraat 4.
Aanvraag formulier voor gezondheidsverklaring t.b.v verlenging rijbewijs

16/01/2018


Aan Burgemeester en wethouders

Geacht college


Vanaf 28 augustus van dit jaar verviel, als bezuinigingsmaatregel, de mogelijkheid om bij de afdeling Burgerzaken een papieren versie van de gezondheidsverklaring te kopen. Deze verklaring is nodig voor het krijgen en vernieuwen van een rijbewijs. Burgers van Ede zijn nu aangewezen op het kopen van zo’n verklaring via de website van het CBR of telefonisch tegen een meerprijs van € 8,45 (vanwege versturen per aangetekende post).

Hierover bereiken ons klachten. Wij nemen aan dat dit bij de gemeente ook het geval is.

Op initiatief van de COSBO en van harte ondersteunt door de Adviesraad Sociaal Domein Ede vragen wij hier met deze brief uw aandacht voor.


In het rapport “De sociale staat van Nederland 2017” wijst het Sociaal en Cultureel Planbureau op het feit dat het ontbreken van digitale vaardigheden een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven en de mogelijkheden van zelfregie.

Vooropgesteld zij dat wij het belangrijk vinden dat, waar mogelijk, ouderen zich digitale vaardigheden eigen maken. Daarom werken we ook van harte mee aan ontwikkelingen, zoals het Scherm van Ede, die daarbij helpen.


Het zal duidelijk zijn dat het vervallen van de mogelijkheid om de verklaring bij Burgerzaken te kopen bezwaarlijk is voor burgers, die niet of niet meer in staat zijn zich de digitale ontwikkelingen eigen te maken. En bovendien extra kosten met zich meebrengt.

Daarom vragen wij u dringend om de service weer in te voeren dat de Edese burgers de papieren gezondheidsverklaring bij de afdeling Burgerzaken kunnen kopen tegen de normale prijs (33,80)  van het CBR. Omdat het vaak gaat om burgers in een kwetsbare positie stellen wij het op prijs als u daarvoor geen extra administratieve kosten in rekening brengt.


Met vriendelijke groet,

Gerard Ogink,

secretaris COSBOCOSBO en enkele gemeentelijke werkgroepen

04/10/2017


Op initiatief van COSBO heeft de gemeente Ede onlangs twee werkgroepen ingesteld. De eerste werkgroep bekijkt of de aanvragen voor inkomensondersteuning kunnen worden vereenvoudigd. Bijvoorbeeld hoeft informatie die reeds bij de gemeente beschikbaar is, niet telkens opnieuw te worden gevraagd. Ook de inkomensbewijzen en de controle kunnen waarschijnlijk eenvoudiger. Namens COSBO zijn Herman Gerritsen en Truus Boer lid van deze werkgroep.


De tweede werkgroep is de zogenaamde 75+brief werkgroep. Inwoners van de gemeente Ede die 75 jaar worden, krijgen nu een brief waarin wordt gemeld dat zij een gesprek kunnen aanvragen over hun eventuele behoeften aan ondersteuning. Een werkgroep onder leiding van Malkander gaat na of de opzet niet moet worden veranderd. COSBO denkt bijvoorbeeld aan een brief iedere vijf jaar vanaf 75 waarin wordt aangekondigd dat een bezoek volgt tenzij betrokkene aangeeft dit niet op prijs te stellen. De bezoeken worden afgelegd door vrijwilligers die daarvoor worden opgeleid en kunnen terugvallen op deskundigen van gemeente en/of Malkander.

Namens COSBO is Simon van de Pol lid van deze werkgroep.COSBO en Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)

04/10/2017


Per 1 september is Ries Brouwer op voordracht van COSBO benoemd tot lid van de ASDE.

Zij vertegenwoordigt de senioren in de gemeente Ede. Ries is lid op persoonlijke titel en hoeft dus geen verantwoording af te leggen aan COSBO, maar zij houdt wel regelmatig ruggespraak met deze organisatie.

COSBO is de belangenorganisatie van de ouderenbonden PCOB en KBO in de gemeente Ede.

Met 1900 leden is dit de grootste organisatie in Ede voor de belangenbehartiging van senioren. Meer over de ASDE kunt u lezen op de website van de gemeente Ede.
Copyright ©  All Rights Reserved