Nieuws

Visie cliëntondersteuning

20/10/2018

 

Eind 2019 wordt de cliëntondersteuning opnieuw door de gemeente aanbesteed. Dit biedt de mogelijkheid om de regeling aan te passen. COSBO heeft de onderstaande visie toegestuurd aan wethouder Hoefsloot en zal deze binnenkort met hem bespreken.

 

Visie COSBO-Ede op cliëntondersteuning voor senioren

 

Het onderwerp Cliëntondersteuning staat momenteel breed in de belangstelling. De Nationale Ombudsman bracht daarover in mei 2018 het rapport Zorgwetten uit waarin hij diverse knelpunten bij de toegang tot zorg benoemde. Minister De Jonge schreef daarover op 12 juli een brief aan de Kamer. Wij lichten daar de volgende zin van de minister uit: De essentie van cliëntondersteuning is voor mij dat iemand naast de cliënt staat en hem of haar met informatie, advies en voorlichting bij staat om een hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in een voor veel mensen complex stelsel en in het contact met gemeenten, zorgkantoren, instanties en aanbieders.

 

Met enkele gemeentelijke ambtenaren is in het voorjaar van gedachten gewisseld over het gewenste beleid voor de komende jaren.

 

Met het oog op de beleidsvorming willen wij graag onze visie over cliëntondersteuning aan u kenbaar maken met het verzoek die te betrekken bij de voorbereiding en besluitvorming over het toekomstige beleid.

We beseffen dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft voor cliëntondersteuning voor een heel brede groep zorgvragers. In verband met onze doelstelling beperken wij ons tot onze doelgroep senioren.

 

Wij hebben begrepen dat er over wordt gedacht het begrip cliëntondersteuning te vervangen door inwonersondersteuning. Die gedachte vinden wij erg sympathiek. Toch pleiten wij er voor het huidige begrip cliëntondersteuning te handhaven omdat dat begrip door de meeste partijen en de minister wordt gehanteerd en we het niet verstandig vinden alleen voor onze gemeente een ander begrip te hanteren. Dat zou kunnen leiden tot verwarring bij de zorgvragers.

 

wettelijk kader

De formele bedoeling staat in de Wmo 2015 (voor het hele sociaal domein) en in de Wlz. Om bij de bedoeling te blijven, moeten we onafhankelijke cliëntondersteuning onderscheiden van:

 • wat we van gemeenten verwachten met betrekking tot goed onderzoek en zorgvuldige beoordeling van aanvragen,
 • wat zorgkantoren doen bij de invulling van hun zorgplicht,
 • wat van overige instanties in het sociaal domein aan dienstverlening verwacht mag worden,
 • en wat hoort bij reguliere hulpverlening door aanbieders.

 

essentie

De essentie van cliëntondersteuning is ook voor ons dat iemand naast de cliënt staat en hem of haar met informatie, advies en voorlichting bij staat om een hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in een voor veel mensen complex stelsel en in het contact met gemeenten, zorgkantoren, instanties en aanbieders. De cliëntondersteuning zorgt voor een meer gelijke verhouding van vaak niet materiedeskundige zorgvragers tot de gemeentelijke WMO-consulenten.

 

cliëntondersteuners

De ondersteuning aan zorgvragers gebeurt nu op verschillende manieren door:

1. mantelzorgers, familieleden, vrienden of buren,

2. vrijwilligers, die daarvoor opgeleid en gecertificeerd zijn,

3. professionele ondersteuners.

 

1. mantelzorgers, familieleden, vrienden of buren

Onverminderd onze grote waardering voor het werk van mantelzorgers, familieleden, vrienden of buren vinden wij dat deze ondersteuning in het algemeen, uitzonderingen daargelaten, niet voldoet aan de eisen, die volgens de wet aan cliëntondersteuning moeten worden gesteld. Ook al doet de gemeente haar best om te voorzien in haar wettelijke taak om duidelijke informatie te geven, leert de praktijk helaas dat deze informatie via internet of brochures niet altijd wordt begrepen. Op het terrein van de zorg komen mensen terecht in een ingewikkeld web van contacten met de gemeente, zorgkantoren, instanties en aanbieders. Niet zelden ziet men door de bomen het bos niet meer.

 

2. vrijwilligers, die daarvoor opgeleid en gecertificeerd zijn

Het kan hier gaan om de vrijwillige ouderenadviseurs van de ouderenbonden PCOB en KBO, maar ook vrijwilligers vanuit andere maatschappelijke organisaties. Momenteel zijn er vanuit de bonden en Samenstede circa 12 vrijwillige ouderenadviseurs in onze gemeente werkzaam. Zij hebben voor dit werk een specifieke training ontvangen en zijn daarvoor gecertificeerd. Door trainingen en bijscholing in COSBO-verband houden zij hun kennis op peil. Zij zijn in staat om in veel gevallen ondersteuning te geven, die past binnen de hierboven beschreven essentie van deze taak.

 

3. professionele ondersteuners

Deze ondersteuners beschikken over een brede opleiding en zijn in dienst van professionele organisaties zoals bijvoorbeeld Zorgbelang . Naar onze mening zou Malkander daarbij ook een rol kunnen hebben.

 

visie

Onze visie is dat cliëntondersteuning, zeker bij de doelgroep senioren – inclusief hun partner/mantelzorger - bij voorkeur door vrijwilligers wordt verleend die qua leeftijd dicht bij de doelgroep senioren staan, het daarbij passende inlevingsvermogen hebben en echt onafhankelijk zijn. Deze visie past ook bij het beleid om participatie te bevorderen.

 

In hun werk zullen de vrijwilligers periodiek moeten worden ondersteund door een onafhankelijke organisatie.

 

De cliëntondersteuner staat naast de cliënt en adviseert vanuit kennis en ervaring. De ondersteuner bereidt met de cliënt het maatwerkgesprek voor en begeleidt dat. Mogelijk kan de vrijwillige ondersteuner helpen bij het invullen van formulieren of het schrijven van een brief. Dat behoort tot de vrijheid die een vrijwilliger heeft. Maar altijd onder de voorwaarde dat cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft. En dus zelf de zorg aanvraagt en de aanvraag ondertekent.

 

Complementair aan de ondersteuning door vrijwilligers zal de ondersteuning door professionals moeten zijn. De complexe vragen om ondersteuning zullen door professionals moeten worden behandeld.

 

Een cliëntondersteuner zal een breder werkveld kunnen ontmoeten dan enkel de Wmo of Wlz. Bij cliëntondersteuning kan de vraag achter de vraag erg belangrijk zijn en van daaruit kunnen ook vragen rondom wonen/huurtoeslag etc. aan de orde komen.

 

Wij vinden overigens wel dat een cliëntondersteuner niet deskundig kan zijn op alle terreinen van het sociaal domein. In de organisatie van cliëntondersteuning moet de gemeente daar rekening mee houden.

 

begeleiding en ondersteuning

Wij vragen om een goede gemeentelijke regeling voor de begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers. Die dient naar onze mening te worden gegeven door een of meer onafhankelijke in Ede actieve of bekende organisaties, die de cliëntondersteuners professioneel steunt.

 

Zaken die voor begeleiding en ondersteuning dienen te worden geregeld zijn:

1.werving en selectie vrijwilligers:

 • met gebruik van maatschappelijke organisaties, waarmee de vrijwilliger wel verbonden blijft.
 • rekening houdend met taal en denominaties.
 • een verantwoorde werkbelasting.

2.toerusting en scholing:

 • periodiek over wetgeving, verordeningen en jurisprudentie, gesprekstechnieken.
 • grenzen van advisering onderkennen.
 • kennis van de sociale kaart in de gemeente en van de zorgverzekeraar c.q. het zorgkantoor.
 • uitwisselen ervaringen en casuïstiek

3.voorbereiding en terugkoppeling naar behoefte, zowel inhoudelijk technisch als op emotioneel vlak.

4. klachtenregeling over de cliëntondersteuning.

5 .toepasselijke verzekering voor de vrijwilligers

6. een eenvoudige (forfaitaire) onkostenvergoeding zonder administratieve rompslomp van bonnetjes, enz.

 

Parkeren op het trottoir kan niet

01/06/2018

 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Geachte heer De Pater

 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Voor het woon-winkelcomplex op de hoek van Stationsweg-Telefoonweg-Maanderweg te Ede zijn 3 parkeerplaatsen aan de Stationsweg aangelegd. Het gaat om parkeerplaatsen met een lengte van maximaal ca. 3,5 m. Deze afmeting wijkt af van de lengte van 4,5 m, die volgens NEN-blad 2443 nodig is voor een goede parkeerplaats.

 

Dat de parkeerplaatsen te kort zijn, blijkt ook in de praktijk. Veel auto's zijn zo lang dat ze niet op de parkeerplaatsen passen en deels of helemaal op het trottoir worden geparkeerd. Veel senioren maken van dit trottoir gebruik al dan niet met hulpmiddelen zoals rollators. Als het trottoir is geblokkeerd door geparkeerde auto's worden zij gedwongen zich op de rijbaan te begeven. Met alle risico's door gemotoriseerd en fietsverkeer, dat kort daarvoor vanaf de Telefoonweg rechtsaf de Stationsweg op rijdt.

 

Voor dit probleem hebben omwonenden al eerder aandacht gevraagd. Dat heeft niets opgeleverd. Handhaving van de verkeerswetgeving zou de situatie aanzienlijk kunnen verbeteren. Wij vragen u daarvoor te zorgen. Naast handhavend optreden zolang de situatie blijft zoals die is, willen wij u vragen te zorgen voor een structurele oplossing door het alsnog laten realiseren van parkeerplaatsen, die voldoen aan de minimale lengte van 4,5 meter.

 

Voor uw medewerking om dit probleem op te lossen bij voorbaat dank.

Graag ontvangen wij voor deze brief een ontvangstbevestiging.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Ogink, secretaris

 

Verkiezingsdebat voor senioren op 1 maart 2018

02/02/2018

 

Op woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadverkiezingen. Weet u al op wie u gaat stemmen?

 

Vooruitlopend op de verkiezingen organiseert COSBO-Ede samen met de ouderenbonden in Ede een debat met vertegenwoordigers van de politieke partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadverkiezingen.

Bij deze nodigen wij alle senioren van Ede van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het debat wordt gehouden op donderdag 1 maart in de Raadzaal van het gemeentehuis van 13.30 uur tot 16.00 uur met halverwege een korte pauze.

U bent welkom vanaf 13.00 uur en wordt ontvangen met een kop koffie of thee.

 

Gespreksleider bij het debat is mevrouw Monique Jongerius. Zij ondervraagt vertegenwoordigers van politieke partijen naar hun plannen voor de komende vier jaren.

Thema van het verkiezingsdebat is: Wat zijn voor senioren in de komende vier jaren de belangrijkste onderwerpen en welk gemeentelijk beleid past hierbij?

Hoofdthema’s die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld de zorg voor ouderen die zorg nodig hebben, het vrijwilligersbeleid en het woonbeleid voor senioren.

 

Wij hopen ook u op 1 maart te ontmoeten in de Raadzaal van het gemeentehuis, ingang Bergstraat 4.

 

 

Jaarverslag 2017

02/02/2018

 

Algemeen

COSBO-Ede behartigt de collectieve belangen van senioren namens de vier ouderenbonden in de gemeente Ede.

De genoemde vier ouderenbonden zijn:

•KBO Ede-Bennekom,

•PCOB Ede,

•PCOB Bennekom en

•PCOB Lunteren.

Verder werkt COSBO samen met Samenstede: de organisatie van Marokkaanse Nederlanders in Ede.

 

Doelstelling

COSBO-Ede heeft volgens haar statuten als doelstelling: Collectieve belangenbehartiging en bevordering van de deelname aan de samenleving van ouderen woonachtig in de gemeente Ede en het verrichten van al wat hiermee verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Werkwijze

COSBO-Ede inventariseert knelpunten voor ouderen en tracht deze op te lossen middels gesprekken met vertegenwoordigers van verantwoordelijke organisaties en instellingen waaronder gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen.

Verder geeft COSBO-Ede zelf en via de ouderenbonden voorlichting over (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen door voorlichtingsbijeenkomsten en informatiemarkten, zo mogelijk in samenwerking met andere organisaties.

Deze voorlichtingsbijeenkomsten staan open voor alle senioren in de gemeente Ede en worden aangekondigd in plaatselijke kranten.

 

Bestuur

Het bestuur van COSBO wordt gevormd door de voorzitters van de ouderenbonden, aangevuld met een voorzitter, secretaris en penningmeester die samen het dagelijks bestuur vormen.

Het bestuur bestond in 2017 uit:

S. v. d. Pol, Klinkenbergerweg 17, 6711 MH Ede, voorzitter

G.J.A. Ogink, Bovenbuurtweg 108, 6717 XC Ede, secretaris

D. Smith, Bovenweg 2, 6721 HW Bennekom, penningmeester

H. Gerritsen, Kraatsweg 18, 6712 DB Ede, lid

A. Koch, Nachtegaallaan 25, 6713 BW Ede, lid

G. van Roekel, Veenderweg 19, 6721 WD, Bennekom, lid

J. D. Hassink, Klokkegat 38, 6741 EL, Lunteren, lid.

 

Activiteiten in 2017

 

WMO

De meeste aandacht van COSBO ging in 2017 uit naar verbeteringen in de uitvoering door de gemeente van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). COSBO heeft deze uitvoering kritisch gevolgd en voorstellen geleverd voor verbeteringen. Belangrijke onderwerpen hierbij waren:

 • De voorlichting naar cliënten. Op initiatief van en met inbreng van COSBO zijn de folders over thuisondersteuning en de eigenbijdrage aanzienlijk verbeterd en vervolgens verspreid naar onder andere de leden van de ouderenbonden.
 • Verdere concretisering van de criteria voor thuisondersteuning.
 • Het Cliëntervaringsonderzoek "op waarde(n) geschat" cq "Client Centraal" en het projectplan "op waarde(n) gedreven". COSBO heeft o.a. commentaar geleverd op een concept van de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE).

De benoeming van een lid van de ASDE vanuit de senioren in Ede. COSBO heeft een persoon voorgedragen die vervolgens is benoemd. Deze persoon is lid op persoonlijke titel maar onderhoudt intensief contact met COSBO.

 • De kadernota vernieuwd welzijn en gebiedsagenda’s. COSBO is van mening dat een tussenevaluatie van de resultaten gewenst is. COSBO is ook van mening dat teveel wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Met de mensen die de weg weten gaat het wel goed, maar er is te weinig ondersteuning voor de kwetsbare ouderen die de deur niet uitkomen.
 • Mediation kan een goed middel zijn voor het oplossen van meningsverschillen tussen gemeente en WMO-cliënt mits dit gebeurt voordat de gemeente een officieel besluit heeft genomen.

 

COSBO heeft verder in haar contacten met wethouder, (leden van de) gemeenteraad en ASDE de volgende opvattingen naar voren gebracht:

 • COSBO heeft geen vertrouwen in het functioneren van MEE-Veluwe als onafhankelijk ondersteuner bij maatwerkgesprekken met senioren. Deze functie kan met de bijbehorende financiering beter worden overgenomen door een andere organisatie, bijvoorbeeld Malkander.
 • Malkander te snel verandert in een organisatie die alleen maar stimuleert en initieert en daarna te snel afstand neemt. Er zijn ook activiteiten die meer permanente ondersteuning door Malkander vragen.
 • De communicatie vanuit de gemeente moet beter: de website moet overzichtelijker worden en folders moeten worden afgestemd op de doelgroep. COSBO werkt momenteel in enkele werkgroepen mee aan verbeteringen. Dat systemen geheel of gedeeltelijk zijn opgezet door anderen (bijvoorbeeld VNG) mag geen excuus zijn.
 • Het aanvragen van inkomensondersteuning moet eenvoudiger. Het is ongewenst dat meerdere malen dezelfde informatie moet worden verstrekt. COSBO werkt mee in een werkgroep die vereenvoudigingen uitwerkt.
 • De 75+ brief moet in ere worden hersteld. Inwoners die 75 (of 80,85,..) worden moeten een brief van de gemeente krijgen waarin wordt aangekondigd dat zij iemand op bezoek krijgen om hun (toekomstige) wensen te inventariseren. Deze brief kan iedere vijf jaar worden herhaald. Desgewenst kunnen betrokkenen aan de gemeente doorgeven dat zij geen bezoek willen. Op dit moment wordt door een werkgroep van Malkander samen met COSBO/Gemeente(WMO), Woonstede en kerken gewerkt aan de opzet van dit systeem.
 • De functiewisseling bij de gemeente is erg groot waardoor deskundigheid en informatie verloren gaat en onduidelijkheid bij de cliënt wordt vergroot.
 • Het is onterecht dat niet meer in doelgroepen mag worden gedacht: ouderen hebben heel andere behoeften als jongeren.

 

Scherm van Ede

COSBO werkt mee aan de ontwikkeling van het digitale “Scherm van Ede”. Hiermee kunnen senioren (en anderen) eenvoudig met een tablet digitaal bellen, contacten met de thuiszorg of kinderen leggen, informatie opvragen of spelletjes doen zonder kennis van of angst voor computers. Het systeem werkt met grote tegels op het scherm voor alleen die activiteiten die de gebruiker wenst.

Projectleider is Malkander, uitvoerder is Fresh Idea Factory en het systeem wordt geleverd door CUBIGO. COSBO fungeert als klankbord, is lid van de projectgroep en ondersteunt bij de werving van gebruikers en trainers. De gemeente en het Fonds NutsOhra geven financiële ondersteuning. Eind 2017 zijn er ongeveer 200 deelnemers.

Als verantwoordelijke voor het project is een stichting opgericht.

Het Scherm van Ede is in maart officieel in gebruik genomen door wethouder Ligtelijn.

Eind 2017 hebben gemeente, Malkander, COSBO en Fresh Idea Factory besloten om enkele probleempunten gezamenlijk via een project aan te pakken. COSBO staat hierbij nog steeds achter de ontwikkeling van een systeem dat drempelvrees voor digitalisering weghaalt, waarbij de gebruiker de regie heeft en dat veilig en robuust is.

 

Informatiemarkt

Malkander, COSBO en Cultura hebben samen in oktober de jaarlijkse grote informatiemarkt voor senioren georganiseerd in Cultura. Tientallen stands van organisaties en bedrijven waren aanwezig met informatie voor senioren. Ongeveer 600 mensen bezochten deze markt. COSBO zal ook volgend jaar weer mee doen aan de organisatie van deze markt.

 

Toewijzing seniorenwoningen

Op initiatief van COSBO heeft zij in overleg met en samen met Woonstede een gesprek gevoerd met wethouder Van Huijstee om de problematiek op te lossen van senioren die wel huurder zijn van Woonstede geen of te weinig inschrijfduur hebben maar voor wie het wel wenselijk is dat hij of zij naar een senioren woning verhuist. Hierbij is van belang dat bij Woonstede het aantal jaren dat men al in een huurwoning woont niet meer meetelt.

Afgesproken is dat beide seniorenmakelaars van Woonstede experimenteerruimte krijgen. In 2018 wordt ervaring opgedaan en die ervaring wordt verwerkt in de nieuwe huisvestingsverordening die voor eind 2018 op de rol staat.

 

Voorlichting en hulp aan de leden van de ouderenbonden

De bij COSBO aangesloten ouderenbonden hebben via hun periodieke bijeenkomsten (die ook toegankelijk zijn voor niet-leden) en door hun nieuwsbrieven, voorlichting gegeven aan hun leden over onder andere de uitvoering van de WMO. Ook heeft COSBO belangrijke informatie op haar website (www.cosbo-ede.nl) geplaatst.

Verder hebben de bonden deskundige belastinginvulhulpen en Vrijwillig Ouderen Adviseurs (VOA’s).

De VOA is een opgeleide vrijwilliger die informatie kan geven over wonen, welzijn, zorg, veiligheid, vervoer en financiën. Zij kan leden tijdelijk ondersteunen als klankbord en bovendien fungeren als informatiepunt om te helpen zoeken naar mogelijke oplossingen van problemen. Een herkenbaar en betrouwbaar aanspreekpunt met een gewillig oor.

De VOA verwijst, bemiddelt en adviseert vrijblijvend. Zij zijn in het verleden opgeleid door de in Gelderland Samenwerkende Bonden van Ouderen (SBOG). Vanwege beëindiging van de provinciale subsidie zijn de bonden vanaf 2017 zelf verantwoordelijk voor de opleiding en bijscholing; deze worden gecoördineerd door KBO-Gelderland.

In 2017 hadden de ouderenbonden in Ede acht VOA’s en Samenstede (Marokkaanse organisatie in Ede) drie.

De VOA’s hebben regelmatig contact met medewerkers van onder andere Malkander en worden jaarlijks bijgeschoold. In 2017 gebeurde dat met ondersteuning van de gemeente.

 

Overige activiteiten en contacten

 • Bezocht is een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente over inkomens ondersteunende maatregelen, een bijeenkomst van Zorgbelang voor leden van Adviesraden en Cliëntenraden over vernieuwende WMO-activiteiten, van Opella over mantelzorg en een netwerkdiner van Rest VanHarte;
 • In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft COSBO haar wensen toegestuurd aan de besturen van de Edese politieke partijen. Voor de inhoud zie de website van COSBO, de brief van 28 april. Deze wensen zijn ook ingebracht op een inspraakbijeenkomst van de PvdA;
 • Inbreng is geleverd in de gemeentelijke klankbordgroep huisvestingsopgave wonen met zorg;
 • COSBO heeft deelgenomen aan en inbreng geleverd op een bijeenkomst van regionale bestuurderen van ouderenorganisaties over nieuwe methoden voor belangenbehartiging;
 • COSBO wisselt informatie uit met Samenstede (Marokkaanse Nederlanders in Ede) en hun VOA’s werken samen met de VOA’s van de ouderenbonden;
 • De manager Welzijn van Malkander, verantwoordelijk voor seniorenactiviteiten, of haar plaatsvervanger is aan het begin van iedere COSBO-vergadering aanwezig voor bespreking van onderwerpen die wederzijds van belang zijn;
 • Het lid van de ASDE vanuit de senioren is iedere vergadering aanwezig voor bespreking van de gemeenschappelijke onderwerpen.

 

 

Vertegenwoordiging

COSBO is de organisator van het halfjaarlijks overleg van ouderenbonden in Food Valley verband met vertegenwoordigers uit Wageningen, Barneveld, Voorthuizen en Veenendaal. Verder is COSBO vertegenwoordigd in de Woonconsumenten Advies Commissie en in de denktank stichting binnenstad. COSBO is lid van het Maatschappelijk Netwerk Ede (MNE) en bezoekt de bijeenkomsten van deze organisatie.

 

 

Aanvraag formulier voor gezondheidsverklaring t.b.v verlenging rijbewijs

16/01/2018

 

Aan Burgemeester en wethouders

Geacht college

 

Vanaf 28 augustus van dit jaar verviel, als bezuinigingsmaatregel, de mogelijkheid om bij de afdeling Burgerzaken een papieren versie van de gezondheidsverklaring te kopen. Deze verklaring is nodig voor het krijgen en vernieuwen van een rijbewijs. Burgers van Ede zijn nu aangewezen op het kopen van zo’n verklaring via de website van het CBR of telefonisch tegen een meerprijs van € 8,45 (vanwege versturen per aangetekende post).

Hierover bereiken ons klachten. Wij nemen aan dat dit bij de gemeente ook het geval is.

Op initiatief van de COSBO en van harte ondersteunt door de Adviesraad Sociaal Domein Ede vragen wij hier met deze brief uw aandacht voor.

 

In het rapport “De sociale staat van Nederland 2017” wijst het Sociaal en Cultureel Planbureau op het feit dat het ontbreken van digitale vaardigheden een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven en de mogelijkheden van zelfregie.

Vooropgesteld zij dat wij het belangrijk vinden dat, waar mogelijk, ouderen zich digitale vaardigheden eigen maken. Daarom werken we ook van harte mee aan ontwikkelingen, zoals het Scherm van Ede, die daarbij helpen.

 

Het zal duidelijk zijn dat het vervallen van de mogelijkheid om de verklaring bij Burgerzaken te kopen bezwaarlijk is voor burgers, die niet of niet meer in staat zijn zich de digitale ontwikkelingen eigen te maken. En bovendien extra kosten met zich meebrengt.

Daarom vragen wij u dringend om de service weer in te voeren dat de Edese burgers de papieren gezondheidsverklaring bij de afdeling Burgerzaken kunnen kopen tegen de normale prijs (33,80) van het CBR. Omdat het vaak gaat om burgers in een kwetsbare positie stellen wij het op prijs als u daarvoor geen extra administratieve kosten in rekening brengt.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Ogink,

secretaris COSBO

 

 

COSBO en enkele gemeentelijke werkgroepen

04/10/2017

 

Op initiatief van COSBO heeft de gemeente Ede onlangs twee werkgroepen ingesteld. De eerste werkgroep bekijkt of de aanvragen voor inkomensondersteuning kunnen worden vereenvoudigd. Bijvoorbeeld hoeft informatie die reeds bij de gemeente beschikbaar is, niet telkens opnieuw te worden gevraagd. Ook de inkomensbewijzen en de controle kunnen waarschijnlijk eenvoudiger. Namens COSBO zijn Herman Gerritsen en Truus Boer lid van deze werkgroep.

 

De tweede werkgroep is de zogenaamde 75+brief werkgroep. Inwoners van de gemeente Ede die 75 jaar worden, krijgen nu een brief waarin wordt gemeld dat zij een gesprek kunnen aanvragen over hun eventuele behoeften aan ondersteuning. Een werkgroep onder leiding van Malkander gaat na of de opzet niet moet worden veranderd. COSBO denkt bijvoorbeeld aan een brief iedere vijf jaar vanaf 75 waarin wordt aangekondigd dat een bezoek volgt tenzij betrokkene aangeeft dit niet op prijs te stellen. De bezoeken worden afgelegd door vrijwilligers die daarvoor worden opgeleid en kunnen terugvallen op deskundigen van gemeente en/of Malkander.

Namens COSBO is Simon van de Pol lid van deze werkgroep.

 

COSBO en Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE)

04/10/2017

 

Per 1 september is Ries Brouwer op voordracht van COSBO benoemd tot lid van de ASDE.

Zij vertegenwoordigt de senioren in de gemeente Ede. Ries is lid op persoonlijke titel en hoeft dus geen verantwoording af te leggen aan COSBO, maar zij houdt wel regelmatig ruggespraak met deze organisatie.

COSBO is de belangenorganisatie van de ouderenbonden PCOB en KBO in de gemeente Ede.

Met 1900 leden is dit de grootste organisatie in Ede voor de belangenbehartiging van senioren. Meer over de ASDE kunt u lezen op de website van de gemeente Ede.

 

 

Aanbevelingen voor verkiezingsprogramma Gemeenteraad

periode 2018-2022.

 

Aan het bestuur van de politieke partijen in Ede,

28/04/2017

 

Geacht Bestuur,

 

U zult al volop nadenken over en mogelijk al schrijven aan uw verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

COSBO geeft u graag de volgende aanbevelingen ten behoeve van de groep senioren in onze gemeente. Desgewenst zijn we gaarne bereid deze nader toe te lichten.

 

 1. Cliënt Centraal: De Cliënt Centraal is de titel van het gemeentelijk onderzoek naar de ervaringen met onder andere de WMO en algemeen erkend uitgangspunt. Toch denken wij dat het beter kan:
 • Eis dat de instelling waarmee naar cliënten wordt gekeken kantelt. Ga uit van de nood van de aanvrager; overleg met cliënt wat wel of waarom iets niet kan en ga niet op voorhand uit van potentiële fraude.
 • Betrek belangenorganisaties bij de uitvoering van vastgesteld beleid.
 • Wij missen dat de gemeente voorafgaand aan het uitbrengen van voorlichting/brochures de tekst en opmaak vooraf bespreekt met belangenorganisaties en vervolgens en alvorens te publiceren laat beoordelen door een leesgroep uit potentiële gebruikers van de regeling.
 • Help en stimuleer vrijwilligers die mensen uit de doelgroep kunnen bijstaan zoals de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) van het COSBO.
 • Zorg dat 75+-ers bezocht worden door een goed opgeleide ouderenadviseur. Ga bij de 75+-brief uit van bezoek tenzij betrokkene aangeeft bezoek niet te willen
 • Zorg dat Malkander haar expertise van ouderen behoudt. Wij ervaren dat die nu in het brede takenpakket dreigt te verdampen: De bezoldigde ouderen adviseur wordt al node gemist.
 • De onafhankelijke cliëntondersteuning waarvoor de gemeente nu een contract heeft met MEE-Veluwe is niet tot amper bekend bij de doelgroep. Deze wettelijke taak en het hiermee gemoeide budget kan beter georganiseerd en benut worden. Stop met MEE-Veluwe en leg deze taak neer bij terzake deskundigen van Malkander en deskundige Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s)
 • Zorg dat de huiskamers gefaciliteerd blijven.
 • Zorg voor enkele dagdelen per week gratis dagbesteding onder deskundige leiding voor mensen met (dreigende) dementie; ook als ondersteuning voor mantelzorgers
 • Maak de verklaring omtrent het gedrag gratis voor vrijwilligers; kost nu € 45,00

 

 1. Huisvesting:

De afgelopen jaren zijn veel verzorgingshuizen gesloten. De huidige verzorgingshuizen worden steeds meer opvang voor de laatste levensfase.

Senioren willen langer zelfstandig wonen maar daarmee ligt ook eenzaamheid op de loer, bijvoorbeeld bij het wegvallen van een partner door overlijden of ziekte zoals dementie of hersenbloeding.

Wij constateren behoefte naar woningen die bijdragen aan zowel zelfstandig wonen als voorkomen van eenzaamheid. Investeer daarom in nieuwe vormen van huisvesting waarin beide vitale functies van een goede levensavond worden vervuld.

COSBO doet daarbij de volgende aanbevelingen:

 • Zorg dat er seniorenwoningen beschikbaar zijn en komen op “rollatorafstand” van kernvoorzieningen (winkels/huisartsenpost).
 • Stof het begrip aanleunwoning af.
 • Als een huurder van een eengezinswoning na lange tijd van aarzeling toch wil verhuizen naar een seniorenappartement maak het dan mogelijk dat Woonstede die woning ook kan aanbieden. De wachtlijst voor huurwoningen is hierin nu een hinderpaal. Geef senioren die een eengezinswoning vrij maken prioriteit.
 • Regel ook voor eigen woningbezitters dat, als zij hun huis hebben opgegeten, een huurwoning beschikbaar is bij het ontbreken van inschrijfduur.
 • Voor eigen woning bezitters geldt in wezen hetzelfde dus: dring in de planvorming aan op voldoende senior appartementen in de vrije - maar nog wel betaalbare - huurmarkt.

NB: In opdracht van de gemeente voert Companen een onderzoek uit naar woonwensen van onder meer senioren.

 

 1. Verkeer:
 • Schaf de verhoogde fietspaden af. Op deze fietspaden is het gevaarlijk inhalen. Vergroot de veiligheid van fietsers op rotondes.
 • Valleihopper: Vooraf reserveren vanuit huis loopt redelijk. Echter als je vanaf het ziekenhuis of dokterspost weer terug moet dan vereist het veel geduld: Wij zien graag dat vanuit drukke punten een soort pendeldienst wordt ingesteld: Gewoon dat je ieder kwartier of half uur kunt instappen.
 • Openbaar Vervoer: Lijn 6 komt gelukkig (vooralsnog) weer terug. Dring aan op een route die niet alleen in Ede-Oost maar ook elders in Ede langs de senioren complexen gaat.

 

 1. Bureaucratie:

Voortdurende aandacht is nodig voor administratieve lastenverlichting voor de cliënt: vraag geen gegevens die al bij de gemeente bekend zijn. Voorkom dat burgers geen gebruik maken van regelingen vanwege te ingewikkelde aanvraagprocedures met teveel administratieve rompslomp.

 

 

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2017

18/04/2017

 

Geachte leden van de gemeenteraad,

 

Via de website namen wij kennis van het voorstel van het college om de verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017 vast te stellen. Jammer dat de Adviesraad Sociaal Domein Ede bij de voorbereiding van het advies ons niet de gelegenheid heeft geboden om onze zienswijze naar voren te brengen. Daarom zien wij ons genoodzaakt ons rechtstreeks tot u te richten.

 

Opvallend is dat bekendmaking van de ontwerpverordeningen niet bij de gemeentelijke bekendmakingen in Ede-Stad heeft plaats gehad. Naar ons nu is gebleken is dat, anders dan bijv. de verordening op de Adviesraad Sociaal Domein, alleen gebeurd op het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Wij vragen ons af wat hiervoor de reden is geweest.

 

Waardering hebben we er voor dat in de ontwerp-verordeningen en de beleidsregels verbeteringen zijn aangebracht ten opzichte van de vorige regelingen. Daarvoor dank.

 

Dat gezegd zijnde, hebben we bij de volgende onderwerpen vragen en bedenkingen.

 

Mantelzorg

Op verschillende plekken wordt in de beleidsregels gesproken over mantelzorg. De beschrijving is heel algemeen en laat nog veel ruimte voor interpretatie en onduidelijkheid voor de belanghebbenden. Om dat te ondervangen vragen wij in de begripsomschrijving van de verordeningen het begrip “mantelzorg” duidelijk te omschrijven. Daarin zullen ook de beperkingen, die de jurisprudentie heeft geformuleerd verwerkt moeten worden.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De regeling in de verordening is conform de wettelijke regels. Nu heeft de gemeente daarvoor een contract gesloten met MEE-Veluwe. Helaas hebben wij in de afgelopen periode in gesprekken met leden en de vrijwillige ouderenadviseurs niets gemerkt van activiteiten van MEE-Veluwe voor onze doelgroep. Wij verzoeken daarom in de verordening of op een andere manier te waarborgen dat de te contracteren organisatie ook actief contact zoekt met de doelgroepen.

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Ogink, secretaris

 

Brief aan Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) over verbetering van de dienstverlening door de gemeente

23/03/2017

 

Geachte leden van de ASDE,

 

COSBO heeft deelgenomen aan uw bijeenkomst van 20 februari. Graag ondersteunen wij het thema dienstverlening en het terugdringen van bureaucratische rompslomp.

 

COSBO is graag bereid om met de ASDE na te gaan hoe uitvoeringsregels vereenvoudigd kunnen worden.

 

Wij ervaren dat de procedures nu soms zodanig complex zijn dat er bij de toekenning van een tegemoetkoming wellicht meer kosten worden gemaakt aan voorafgaande administratie (en achteraf controle) dan de waarde van de tegemoetkoming.

 

Uiteraard begrijpen wij dat er maatregelen nodig zijn om fraude te voorkomen. Maar als die inspanning zo groot wordt dat het doel van een beleidsmaatregel wordt gemist, dan is er toch wat mis en worden mensen moedeloos van de vele vragen in plaats van geholpen. Het gevolg is soms dat aanvragen niet worden gedaan, omdat men opziet tegen de administratieve rompslomp.

 

Ons uitgangspunt is dat de gemeente bij aanvragen geen gegevens moet vragen die al in het bezit van de gemeente zijn. Een voorbeeld is het moeten overhandigen van bankafschriften als de gemeente al op de hoogte is van het inkomen.

 

Graag zijn wij bereid bij te dragen aan een onderzoek van u naar dit thema onder de noemer: Durf te schrappen en geef vertrouwen in plaats van een overdaad aan administratieve rompslomp. Wij hopen dat de ASDE aanvraag procedures langs wil gaan om daarbij aan te geven welke vragen gemist kunnen worden en hoe je kunt komen tot een doelmatige en snelle toekenning van aanvragen en een efficiënte en effectieve controle.

 

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Ogink,

secretaris

 

 

Scherm van Ede

20/10/2016

 

Je kunt er niet om heen: op steeds meer terreinen rukt de digitalisering op. Denk maar aan openbaar vervoer, belastingen, bankzaken. Allemaal zaken die senioren raken. Sommigen vinden zichzelf te oud om zich eigen te maken hoe je daarmee kunt werken. Of hebben er geen of weinig interesse voor. Ook kunnen de kosten voor een tablet, laptop en internetaansluiting voor senioren een drempel vormen.

 

Aan de andere kant biedt die apparatuur ook nieuwe mogelijkheden voor contact met familie, vrienden en mantelzorgers, hobby's, muziek en ook bij het zien van kerkdiensten.

De gemeente Ede wil graag dat ook senioren, die moeite hebben met computers, tablets en laptops, op een eenvoudige en begrijpelijke manier gebruik kunnen maken van deze mogelijkheden.

 

Daarom werken de gemeente Ede, Malkander en COSBO onder de naam “het Scherm van Ede” samen om dit mogelijk te maken. COSBO vindt deze ontwikkeling prima en werkt daaraan graag mee. Voorwaarde is wel dat:

– deelname vrijwillig is,

– de wensen en mogelijkheden van senioren voorop staan en

– de kosten voor de senioren moeten acceptabel zijn. De gemeente is bereid daarbij financieel te helpen.

 

Wilt u meer weten over het Scherm van Ede dan kunt u kontakt opnemen met Malkander, tel. (0318) 20 80 80

 

 

Zeven nieuwe Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA's)

22/01/2016

 

Op 23 november j.l. hebben 6 leden van de PCOB en een lid van de KBO de cursus vrijwillige ouderenadviseur met succes afgerond.

 

Wat doet een VOA?

De vrijwillige ouderen adviseur is een persoonlijke dienstverlening aan leden van de seniorenbonden. Het is een uniek netwerk van opgeleide vrijwilligers die informatie kunnen geven over: wonen, welzijn, zorg, veiligheid, vervoer, en financiën. Zij kunnen leden tijdelijk ondersteunen als klankbord en als informatiepunt om te helpen zoeken naar mogelijke oplossingen van problemen. Een herkenbaar en betrouwbaar aanspreekpunt met een gewillig oor. De VOA verwijst, bemiddelt en adviseert vrijblijvend.

 

De twee belangrijke aandachtspunten voor de ouderen adviseur zijn:

1. persoonlijke aandacht en waar nodig ondersteuning.

2. individuele belangen behartiging bij instanties zoals bijvoorbeeld bij Gemeente, en andere organisaties. U kunt vragen om advies over: welzijn, inkomen, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.

 

Een voorbeeld. U heeft een vraag over het aanbrengen van een traplift. U wilt graag advies wat u daarvoor moet doen. U kunt dan een VOA bellen. Een van hen komt bij u langs om de zaak met u te bespreken.

 

De VOA's zijn:

Cock Walraven: 0318-640162 en 06 18857448

Herman van den Berg: 0318-636869 en 06 53518522

Wil Achterberg: 0318- 623807 en 06 25091349

Truus Bargeman: 0318- 301823 en 06 3042 9261

Rineke van Ginkel: 0318- 418250 en 06 234 518 28

Adria van Overbeeke: 0318- 642811 en 06 22369687

Frans Bik: 0318-842992

 

U kunt de VOA's per email bereiken op het adres:

voa.ede@gmail.com

Copyright © All Rights Reserved